ბეჭდვა

შინაგანაწესი

საქმის წარმოების ერთიანი წესები

განათლების ხარისხის მართვის სამსახურის დებულება

საგნობრივი კატედრის დებულება

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება